DỊCH VỤ TÍNH TIỀN LƯƠNG NHÂN VIÊN VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

– Tư vấn chuyên sâu về lao động: Chính sách trả lương và Bảo Hiểm Xã Hội; Thuê mướn lao động người nước ngoài….

– Lập các hợp đồng lao động theo quy định của Luật Lao Động Việt Nam

– Xin Giấy phép làm viêc tại Việt Nam cho người nước ngoài.

– Dịch vụ tính lương cho các công ty xây dựng, công ty sản xuất, công ty may mặc.

– Hướng dẫn các khoản phụ cấp tiền lương được miễn thuế Thu Nhập Cá Nhân và miễn tính BHXH

– Đăng ký Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Y Tế, Công Đoàn