I/ CÁC TỔ CHỨC PHẢI KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI TÍNH HÀNG NĂM NHƯ SAU:

1/ Báo cáo tài chính hàng năm của các doanh nghiệp và tổ chức dưới đây bắt buộc phải được doanh nghiệp kiểm toán kiểm toán:

  1. Doanh nghiệp, tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, kể cả chi nhánh doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam;
  2. Tổ chức có hoạt động tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng; ngân hàng thuộc các thành phần kinh tế và Quỹ hỗ trợ phát triển;
  3. Tổ chức tài chính và doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm;
  4. Riêng đối với công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn có tham gia niêm yết và kinh doanh trên thị trường chứng khoán thì thực hiện kiểm toán theo quy định của pháp luật về kinh doanh chứng khoán;
  5. Đối với các doanh nghiệp, tổ chức thực hiện vay vốn ngân hàng thì được kiểm toán theo quy định của pháp luật về tín dụng.

2/ Báo cáo tài chính hàng năm của các doanh nghiệp và tổ chức dưới đây bắt buộc phải được doanh nghiệp kiểm toán kiểm toán theo quy định của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP:

  1. Doanh nghiệp nhà nước, bao gồm công ty nhà nước, công ty cổ phần nhà nước, công ty TNHH nhà nước và doanh nghiệp khác có vốn nhà nước trên 50%;
  2. Báo cáo quyết toán các dự án đầu tư hoàn thành từ nhóm A trở lên.

3/ Các đối tượng khác mà Luật, Pháp lệnh, Nghị định và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ có quy định.

4/ Doanh nghiệp nhà nước, Quỹ hỗ trợ phát triển và dự án đầu tư từ nhóm A trở lên đã có trong thông báo kế hoạch kiểm toán năm của cơ quan Kiểm toán nhà nước thì báo cáo tài chính năm đó không bắt buộc phải được doanh nghiệp kiểm toán kiểm toán.

II/ LỢI ÍCH CỦA VIỆC KIỂM TOÁN

– Giúp cho Ban giám đốc Công ty hiểu rõ về tình hình tài chính của công ty mình.

– Phát hiện kịp thời những sai sót của kế toán, để có những bút toán hiệu chỉnh kịp thời.

– Tăng tính minh bạch của Báo cáo tài chính.

– Tăng mức độ tin tưởng của các cổ đông.

– Tăng mức độ uy tín của công ty trên thị trường.

– Giúp cho việc huy động vốn được dễ dàng hơn.

III/ MỨC PHÍ KIỂM TOÁN 

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo Cáo Tài Chính  cuối năm cho các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, các công ty Liên Doanh và các công ty cổ phần.

Tùy theo từng công ty, mức độ của hóa đơn chứng từ, mức phí Kiểm toán từ 600 USD cho 01 năm.