I/ CÁC TRƯỜNG HỢP HOÀN THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU TIÊU BIỂU NHƯ SAU:

1/ Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đã nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nhưng thực tế không xuất khẩu, nhập khẩu.

2/ Hàng hoá đã nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nhưng thực tế xuất khẩu hoặc nhập khẩu ít hơn.

3/ Hàng hoá nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan (để sử dụng trong khu phi thuế quan hoặc xuất khẩu ra nước ngoài; trừ trường hợp xuất vào khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại – công nghiệp và các khu vực kinh tế khác thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính) được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu.

4/ Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã nộp thuế nhưng sau đó được miễn thuế, hoàn thuế theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì được hoàn thuế.

5/ Các trường hợp hoàn thuế xuất nhập khẩu khác…..

II HỒ SƠ XIN HOÀN THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

Nếu doanh nghiệp bạn chuẩn bị hồ sơ xin được hoàn thuế xuất nhập khẩu, bạn cần chuẩn bị một số giấy tờ sau đây:

– Công văn yêu cầu xét hoàn thuế đã nộp trong đó nêu rõ loại hàng hóa, số tiền thuế, lý do yêu cầu hoàn thuế, Tờ khai hải quan. (01 bản chính)

– Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đã tính thuế. (01 bản photocopy)

– Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu đã làm thủ tục hải quan, có xác nhận của cơ quan hải quan là hàng hóa thuộc Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu nào còn lưu kho, lưu bãi tại cửa khẩu đang chịu sự giám sát của cơ quan hải quan đã thực xuất khẩu. (01 bản photocopy)

– Chứng từ nộp thuế. (1 bản photocopy và xuất trình bản chính để đối chiếu)

III/ THỜI GIAN VÀ CHI PHÍ:

1/ Thời Gian: Tuỳ từng hồ sơ có số lượng chứng từ nhiều hay ít

2/ Mức phí dịch vụ: từ 5.000.000 đồng cho 1 hồ sơ.