I/ Thế Nào Là Kiểm Toán Công Trình Xây Dựng?

Một công trình xây dựng cơ bản bao gồm các bước sau:

 • Lập kế hoạch dự toán công trình.
 • Lập kế hoạch đấu thầu dự án.
 • Tiến hành ký hợp đồng thầu xây dựng.
 • Nghiệm thu công trình xây dựng.

II/ Các Bước Thực Hiện Kiểm Toán Công Trình Xây Dựng:

1/ Kiểm tra hồ sơ pháp lý công trình xây dựng.

 • Việc chấp hành trình tự, thủ tục lựa chọn Nhà thầu theo quy định của pháp luật về lựa chọn Nhà thầu
 • Sự phù hợp của việc thương thảo và ký kết các hợp đồng giữa Chủ Đầu tư với các Nhà thầu so với các quy định của pháp luật về hợp đồng và quyết định trúng thầu của cấp có thẩm quyền.
 • Việc chấp hành trình tự, thủ tục đầu tư và xây dựng theo quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng.

2/ Kiểm tra chi phí đầu tư.

 • Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư;
 • Chi phí xây dựng;
 • Chi phí thiết bị;
 • Chi phí quản lý dự án;
 • Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng;
 • Chi phí khác.

III/ Kết Thúc Kiểm Toán Công Trình Xây Dựng:

 • Phân tích, soát xét tổng thể kết quả cuộc kiểm toán.
 • Lập báo cáo kiểm toán công trình xây dựng.
 • Xử lý các công việc phát sinh sau khi phát hành báo cáo kiểm toán.
 • Đưa ra hướng xử lý các vấn đế tồn đọng.