TƯ VẤN NỘI QUY LAO ĐỘNG CHO CÔNG TY

I/ Thế nào là Nội quy lao động? Tại sao phải đăng ký bảng nội quy lao động?

Theo khoản 2 Điều 118 Bộ luật lao động 2019 quy định Nội quy lao động như sau:

– Doanh nghiệp khi sử dụng lao động phải ban hành nội quy lao động, nếu sử dụng từ 10 người trở lên thì nội quy lao động phải bằng văn bản.

– Nội dung nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định của pháp luật có liên quan. Nội quy lao động bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

  1. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;
  2. Trật tự tại nơi làm việc;
  3. An toàn, vệ sinh lao động;
  4. Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; trình tự, thủ tục xử lý hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc;

– Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động;

  1. Trường hợp được tạm thời chuyển người lao động làm việc khác so với hợp đồng lao động;
  2. Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động;
  3. Trách nhiệm vật chất;
  4. Người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động.

II/ Hồ sơ nội quy lao động

Theo điều 120 Bộ luật lao động 2019 quy định Hồ sơ đăng ký nội quy lao động bao gồm:

1/ Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động (mẫu biểu Nasa cung cấp)

2/ Nội quy lao động (mẫu biểu Nasa cung cấp)

3/ Văn bản góp ý của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở (mẫu biểu Nasa cung cấp)

4/ Các văn bản của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có).

5/ Hiệu lực của nội quy lao động

– Nội quy lao động có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 119 của Bộ luật này nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký nội quy lao động.

– Trường hợp người sử dụng lao động sử dụng dưới 10 người lao động ban hành nội quy lao động bằng văn bản thì hiệu lực do người sử dụng lao động quyết định trong nội quy lao động.

III/ Thời Gian Thực Hiện

Thời gian soạn thảo hồ sơ từ 3 đến 7 ngày làm việc.